main-picהלימודים לתואר שני במוסיקה (M.A.)
יו"ר הועדה החוגית לתואר שני: ד"ר אלון שב
מתעניינים בתואר שני במוסיקה? השאירו פרטים ונחזור אליכם
מטרת הלימודים:
  • סיוע למחשבה עצמאית ולפיתוח כלים ייחודיים (יצירתיים ומחקריים)
  • עידוד הסטודנט לפעולה בסביבה יוצרת ורב-תחומית כחלק מביה"ס לאמנויות של האוניברסיטה
  • פיתוח בסיס עיוני משמעותי אצל הסטודנט כמצע לפעילות מחקרית ויצירתית
בתכנית שני מסלולי לימוד:
  • מסלול א' עם כתיבת עבודה מחקרית – הכשרת סטודנטים באחד משלושה תחומי התמחות: קומפוזיציה, מוסיקולוגיה היסטורית; מוסיקה ותרבויות בנות זמננו.
  • מסלול ב', ללא כתיבת עבודה מחקרית – הרחבה והעמקה של הכשרתם המקצועית של הסטודנטים בפרישה רחבה של תחומי עניין.
הליך הקבלה החוגי:
הגשת תיק עבודות – על תיק העבודות להכיל עבודות אקדמיות שנכתבו על-ידי הסטודנט במהלך לימודיו לתואר הראשון (קונטרפונקט, הרמוניה, תולדות המוסיקה, תזמור) ושנבחרו על-ידו. על תיק העבודות להכיל לפחות עבודה עיונית אחת המכילה חלק טקסטואלי משמעותי, ועבודה אחת בהרמוניה או בקונטרפונקט הכתובה בכתב-יד.
על המועמדים לתכנית התמחות בקומפוזיציה להגיש תיק עבודות נוסף ובו יצירות מקוריות, עבודות תזמור ותרגילים שונים שחיברו במהלך לימודיהם לתואר ראשון, להרכבים שונים (ובכלל זה מוסיקה אלקטרונית ובכל היקף וסגנון שהוא), לפי בחירתם.

ראיון קבלה – מועמד מתאים יוזמן לראיון אישי והצגת תיק העבודות לפני הוועדה החוגית ללימודי התואר השני.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי  האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר.

לימודי השלמה:
הוועדה החוגית לתואר שני תבדוק באופן פרטני את נתוני המועמדים לקבלה ותחליט, במקרה הצורך, על קורסי השלמה מסוימים, בהתאם לרקע האקדמי של כל מועמד.
הוועדה החוגית ללימודי התואר השני אינה מתחייבת לקבל ללימודים מן המניין תלמידים שנרשמו ללימודים של קורסי השלמה.
משך הלימודים:
מסלול א'
על התלמיד להשלים את כל חובות הקורסים (28 שש"ס) תוך שנתיים מתחילת הלימודים לתואר. התלמיד יגיש את עבודת הגמר המחקרית לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים (כולל חופשת הקיץ).
תלמידים אשר ילמדו בתכנית במסלול זה יבחרו באחד משלושה תחומי התמחות: קומפוזיציה או מוסיקולוגיה היסטורית או מוסיקה ותרבויות בנות זמננו. לשלוש ההתמחויות קורסים משותפים ולכל אחת מהן קורסים מיוחדים לה. בכל אחת משלוש ההתמחויות יגישו הסטודנטים עבודת גמר מחקרית.
במהלך הלימודים נדרשים התלמידים ללמוד שני קורסים מתקדמים שנתיים ואחד סמסטריאלי ושתי סדנאות (משותפות לכל תחומי ההתמחות); קורס מתקדם אחד, ולפחות סמינריון מתקדם אחד בתחום ההתמחות; סמינריון נוסף (כללי או בתחום ההתמחות); ושפה זרה, ברמת מתקדמים, הרלוונטית לתחום ההתמחות.
בהתמחות קומפוזיציה יידרשו הסטודנטים לחבר יצירה לאנסמבל גדול (15-7 נגנים) או לתזמורת קאמרית, עם אמצעים אלקטרוניים או בלעדיהם. עם היצירה תוגש עבודת מחקר בעלת זיקה לקומפוזיציה זאת, בהיקף דומה לזה של עבודה סמינריונית, והיא תעמוד בכל אמות המידה האקדמיות המקובלות.
מסלול ב'
על התלמיד להשלים את כל חובות הקורסים (38 שש"ס) תוך שנתיים מתחילת הלימודים לתואר.
במהלך הלימודים נדרשים התלמידים ללמוד, בין היתר, שלושה סמינרים ושתי סדנאות.
תלמידים אשר ילמדו במסלול זה יידרשו לעמוד בהצלחה בבחינת גמר מקיפה (בחינת בקיאות בכל החומר שנלמד במסגרת הלימודים לתואר). במקרים מיוחדים תישקל אפשרות להמיר את בחינת הגמר בפרויקט גמר אישי.

מבנה והיקף הלימודים:

מסלול א'
החל משנת הלימודים תשפ"ג (2022/23):


התמחות בקומפוזיציה התמחות במוסיקולוגיה היסטורית התמחות מוסיקה ותרבויות בנות זמננו
  שש"ס   שש"ס   שש"ס
קורסי חובה - שנה א'   קורסי חובה - שנה א'   קורסי חובה - שנה א'  
יסודות המחשבה במוסיקולוגיה - חלק א' 2 שש"ס יסודות המחשבה במוסיקולוגיה חלק א' + חלק ב' 4 שש"ס יסודות המחשבה במוסיקולוגיה חלק א' + חלק ב'  4 שש"ס
אנליזה מתקדמת  4 שש"ס אנליזה מתקדמת 4 שש"ס אנליזה מתקדמת 4 שש"ס
יצירה על גבי יצירה 2 שש"ס יצירה על גבי יצירה 2 שש"ס יצירה על גבי יצירה 2 שש"ס
סמיריון בתחום 4 שש"ס סמינריון בתחום 4 שש"ס סמינריון בתחום 4 שש"ס
קבוצת התמחות 3 שש"ס
 סה"כ שנה א' 15 שש"ס סה"כ שנה א'

14 שש"ס סה"כ שנה א' 14 שש"ס
קורסי חובה - שנה ב'

  קורסי חובה - שנה ב'   קורסי חובה - שנה ב'  
תיאוריה וביקורת באמנויות הבימה 4 שש"ס תיאוריה וביקורת באמנויות הבימה 4 שש"ס תיאוריה וביקורת באמנויות הבימה 4 שש"ס
סמינריון בתחום 4 שש"ס סמינריון בתחום 4 שש"ס סמינריון בתחום 4 שש"ס
תזמור מתקדם 4 שש"ס  כלים למחקר וכתיבה היסטורית (קורס מתוקשב מבהיה"ס להיסטוריה) 2 שש"ס שיטות מחקר אתנוגרפי (מהחוג לאתנוגרפיה) 4 שש"ס
 קורס בחירה מהיצע הקורסים של ביה"ס להיסטוריה) 2 שש"ס
קבוצת התמחות 3 שש"ס קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים החוגי או מחוג אחר בהתאם לנושא המחקר (דרג 3 ומעלה) 2 שש"ס קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים החוגי או מחוג אחר בהתאם לנושא המחקר (דרג 3 ומעלה) 2 שש"ס
סה"כ שנה ב' 15 שש"ס סה"כ שנה ב' 14 שש"ס סה"כ שנה ב' 14 שש"ס
כתיבת עבודת גמר (תיזה) 6 שש"ס כתיבת עבודת גמר (תיזה) 8 שש"ס כתיבת עבודת גמר (תיזה) 8 שש"ס
סה"כ לתואר 36 שש"ס

36 שש"ס

36 שש"ס
  שש"ס הערות
קורסי חובה - שנה א'    
אנליזה מתקדמת 4 שש"ס  
יצירה על גבי יצירה 2 שש"ס  
2 סמינריונים 8 שש"ס  
קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים החוגי או מחוג אחר (דרג 3 ומעלה) 4 שש"ס  
סה"כ שנה א' 18 שש"ס  
קורסי חובה - שנה ב'    
סמינריון
4 שש"ס
 
תיאוריה וביקורת באמנויות הבימה 4 שש"ס  
קורסי חובת בחירה - שנה ב'    
חובת בחירה מתוך קורסי תכנית התואר השני    
כלים למחקר וכתיבה היסטורית (2 שש"ס)
(קורס מתוקשב מביה"ס להיסטוריה)
8-10 שש"ס לבחירה שניים מבין הקורסים המוצעים
קבוצת התמחות (6 שש"ס)
(מהתמחות בקומפוזיציה - יש ללמוד במשך 4 סמסטרים)
תזמור מתקדם (4 שש"ס)
יסודות מחשבה במוסיקולוגיה (4 שש"ס)
קורסי חובת בחירה אחרים    
קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים החוגי או מחוג אחר (דרג 3 ומעלה) 2-4 שש"ס בהתאם לקורסי הבחירה שנלקחו מתוך קורסי התכנית
סה"כ שנה ב' 20 שש"ס  
סה"כ לתואר 38 שש"ס  

תכנית לימודים מסלול ב' עם בחינת גמר - עד תשפ"ב


שקלול ציונים:
מסלול א':
בשלוש התמחויות השקלול יהיה אחיד:
עבודת גמר מחקרית  (תיזה)                           40%
עבודות סמינריוניות                                       30%
קורסים                                                      30%
סה"כ                                                        100%

מסלול ב':
בחינת גמר                                                 30%
עבודות סמינריוניות                                       45%
קורסים                                                      25%
סה"כ                                                        100%


תקצירי הקורסים
אתרי המרצים
הצעה ליצירה ולעבודת גמר מחקרית במסלול קומפוזיציה
הנחיות לכתיבת עבודת גמר מחקרית במסלולים מוסיקה ותרבויות בנות זמננו ומוסיקולוגיה היסטורית 
מתווה בחינת גמר - מסלול ב'