top

עמיתי הוראה

ד"ר דורית ברחנא-לורנד עמיתת הוראה
ד"ר ענבל גוטר-אלכסנדרון עמיתת הוראה 04-8288803 פנימי - 8803
ד"ר תומר הישג עמית הוראה 04- פנימי -
ד"ר עירית יונגרמן עמיתת הוראה
ד"ר דן כהן עמית הוראה
ד"ר מעין צדקה עמיתת הוראה
גב' טליה אליאב עמית הוראה 04-0000000 פנימי:0000
גב' מאירה אשר עמיתת הוראה פנימי -
מר תומר ברוך עמית הוראה
ד"ר וסים עודה עמית הוראה