top

מידע לסטודנט/ית

טפסים
כללי
טופס ערעור על ציון
נוהל הגשת עבודה שלא בעברית
בקשה לדחיית מועד ההגשה של עבודה אמות מידה לכתיבה של עבודות אקדמיות
בקשה למועד חריג
מהי גנבה ספרותית ומה העונשים עליה?
טופס השאלת ציוד הישגים מול סולם ציונים
נוהל הגשת מטלות באיחור
עבודה סמינריונית בחוג למוסיקה
לוח בחינות
נוהל נגינת סטודנטים באירועים בקמפוס
  נוהל שימוש במעבדת המחשבים - 011, 012
מועדי בחינות לסיווג רמת אנגלית איגרות מידע לשנת הלימודים תשע"ח (2017/18)
איגרת מידע לרישום, תואר ראשון, דו חוגי (מעודכן לתאריך 27.9.17)
חדרי לימוד  איגרת מידע לרישום, תואר שני (מעודכן לתאריך 00.0.00)
הנחיות לרישום ממוחשב באינטרנט

איגרת לתלמיד (תשע"ח) – מטעם מנהל התלמידים 
שנתון תשע"ח (2017-18)
מערכת שעות  קולות קוראים(מעודכן לתאריך 18.9.2016)
מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ח (2017/18) (מעודכן לתאריך 27.9.2017)
קול קורא להצטרפות לפרויקט "התנסות קהילתית", תשע"ז (2016/17)
רשימת שיעורים לשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) (מעודכן לתאריך 10.1016) קול קורא להצטרפות להרכבים מוסיקליים, תשע"ז (2016/17)
רשימת שיעורים - תואר שני, לשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) (מעודכן לתאריך 18.09.16) קול קורא להצטרפות לתזמורת הערבית - יהודית, תשע"ז (2016/17)
תנאי מעבר שלב משנה לשנה בתכניות הלימודים קול קורא להצטרפות למקהלה, תשע"ז (2016/17)
  קול קורא להצטרפות לשיעורי ג'אז, תשע"ז (2016/17)
תכניות לימודים משנים קודמות
קול קורא להשתתפות במיומנויות ביצוע, תשע"ח (2017/18)
תשע"ב (2011/12):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
 מלגות
מלגות ע"ש אדוארד מרקסון ז"ל לתלמידי החוג למוסיקה, לשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) 
תשע"ג (2012/13):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה
תשע"ד (2013/14):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה
חילופי סטודנטים
סדנת חיפה - ויימאר (גרמניה), תכנית חילופי סטודנטים
תשע"ה (2014/15):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה


תשע"ו (2015/16):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה

מבזקים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים