top

מידע לסטודנט/ית

טפסים
כללי
טופס ערעור על ציון
נוהל הגשת עבודה שלא בעברית
בקשה לדחיית מועד ההגשה של עבודה אמות מידה לכתיבה של עבודות אקדמיות
בקשה למועד חריג
מהי גנבה ספרותית ומה העונשים עליה?
טופס השאלת ציוד הישגים מול סולם ציונים
תנאי מעבר שלב משנה לשנה בתכניות הלימודים נוהל הגשת מטלות באיחור
עבודה סמינריונית בחוג למוסיקה
לוח בחינות
נוהל נגינת סטודנטים באירועים בקמפוס
לוח בחינות לשנת הלימודים תשע"ט נוהל שימוש במעבדת המחשבים - 011, 012
נוהל פניות סטודנטים
  נוהל שימוש באולפן (325)
מערכת שעות איגרות מידע לשנת הלימודים תשע"ט (2018/19)
מערכת שעות סמסטר ב' וקיץ תשע"ט (מעודכן לתאריך 6.2.19)
מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ט
  (מעודכן לתאריך 3.9.18)
רשימת קורסים לשנת הלימודים תשע"ט
אגרת מידע לרישום, תואר ראשון, דו חוגי (מעודכן לתאריך 3.9.18)
איגרת מידע לרישום, תואר ראשון, חד חוגי (מעודכן לתאריך 3.9.18)
חדרי לימוד  איגרת מידע לרישום, תואר שני (מעודכן לתאריך 3.9.18)
 חדרים סמסטר ב' תשע"ט  (מעודכן לתאריך 21.2.19) הנחיות לרישום ממוחשב באינטרנט

איגרת לתלמיד (תשע"ט) – מטעם מנהל התלמידים 
שנתון תשע"ט (2018-19)
  קולות קוראים(מעודכן לתאריך 14.01.19)
קול קורא להצטרפות לפרויקט "התנסות קהילתית"
קול קורא להצטרפות להרכבים מוסיקליים
קול קורא להצטרפות לתזמורת הערבית - יהודית
  קול קורא להצטרפות למקהלה
  קול קורא להצטרפות לשיעורי ג'אז
תכניות לימודים משנים קודמות
קול קורא להשתתפות במיומנויות ביצוע
תשע"ב (2011/12):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
 
תשע"ג (2012/13):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה
תשע"ד (2013/14):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה
 
תשע"ה (2014/15):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה


תשע"ו (2015/16):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.