top

הלימודים לתואר ראשון - מסלול דו חוגי

שנה   סוג שיעור חובה / בחירה שש"ס נ"ז סה"כ
שנה א' (דרג 1)
האזנה לרפרטואר קאנוני תרגיל מתוקשב חובה 0 0

20


נוכחות בקונצרטים ובאירועים בחוג ובמשכן לאמנויות  תרגיל מתוקשב חובה  0 0
 הרמוניה (שנתי) שיעור ותרגיל חובה 4 4
פיתוח שמיעה (שנתי)  שיעור ותרגיל חובה 4 4
מבוא לתולדות המוסיקה המערבית  שיעור חובה  2 2
מוסיקה וטכנולוגיה (סמסטריאלי) שיעור ותרגיל חובה 2 2
מבוא למוסיקה ערבית (סמסטריאלי) שיעור חובה 2 2
אוריינות אקדמית (סמסטריאלי) שיעור ותרגיל (מתוקשב) חובה 2 2
פרקטיקה ביצועית סדנא חובה לבחור אחד מתוך רשימה מוצעת 6-4 2
שנה ב' (דרג 2)      
האזנה עצמית לרפרטואר קנוני (שנתי) תרגיל מתוקשב  חובה  0 0  
נוכחות בקונצרטים ובאירועים בחוג ובמשכן לאמנויות (שנתי)  תרגיל מתוקשב  חובה  0 0  
מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית   שיעור  חובה  4 4  
פיתוח שמיעה מתקדמים (סמסטר א') או פיתוח שמיעה מזרחי (סמסטר א')*   שיעור ותרגיל  חובה  2 2  
 מחשבה במוסיקה שיעור / סמינר מחלקתי   חובה  2 2  
לבחירה שניים מבית הקורסים הבאים:*
הרמוניה מתקדמים (סמסטר א') - 2 נ"ז +ניתוח יצירות (סמסטר א') - 2 נ"ז
תורת המקאם - 4 נ"ז
מבוא לאתנומוסיקולוגיה - 4 נ"ז 
 שיעור / שיעור ותרגיל  חובה לבחור שניים מתוך הרשימה המוצעת  8  8   18
 פרקטיקה ביצועית  סדנא  חובה לבחור סדנא אחת מתוך רשימה  6-4 2
שנה ג' (דרג 3) 
 האזנה עצמית לרפרטואר קנוני (שנתי)  תרגיל מתוקשב  חובה  0 0  
 נוכחות בקונצרטים ובאירועים בחוג ובמשכן לאמנויות (שנתי)   תרגיל מתוקשב  חובה  0 0  
נושאים בהיסטוריה של מוסיקה מערבית: לבחירה אחד מתוך הרשימה הבאה:**
נושאים בהיסטוריה של ימי-הביניים והרנסנס המוקדם - 4 נ"ז
נושאים במוסיקה של הרנסנס המאוחר והבארוק - 4 נ"ז
נושאים במוסיקה של המאה העשרים - 4 נ"ז
 שיעור  חובה לבחור קורס אחד מתוך הרשימה  4 4  
 מוסיקה אמנותית בישראל (סמסטריאלי) שיעור חובה  2 2  
 סמינריון (אחד, לבחירה מן ההיצע) סמינריון חובה  4 4  
קורסי בחירה - לשנים ב' ו-ג'
קורסי בחירה מתוך היצע החוג      בחירה 6 12

 
קורסי בחירה מתוך מבחר קורסי ביה"ס לאמנויות     בחירה 4
 קורסי בחירה במסגרת "דרך הרוח"     בחירה  2
סה"כ נ"ז לתואר         60
.
הערות: 
*   מעבר לשני שיעורים אלה שהם בבחינת חובה, ניתן ללמוד את השיעורים האחרים כשיעורי בחירה.
** מעבר לשני שיעורי "נושאים בהיסטוריה של מוסיקה מערבית" אלה, שהם בבחינת חובה, ניתן ללמוד את יתרת שיעורים אלה כשיעורי בחירה.

מבזקים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא