top

הלימודים לתואר ראשון - מסלול דו חוגי

שנה   סוג שיעור חובה / בחירה שש"ס נ"ז סה"כ
שנה א' (דרג 1)
האזנה לרפרטואר קאנוני תרגיל מתוקשב חובה 0 0

20


נוכחות בקונצרטים ובאירועים בחוג ובמשכן לאמנויות  תרגיל מתוקשב חובה  0 0
 הרמוניה (שנתי) שיעור ותרגיל חובה 4 4
פיתוח שמיעה (שנתי)  שיעור ותרגיל חובה 4 4
מבוא לתולדות המוסיקה המערבית  שיעור חובה  2 2
מוסיקה וטכנולוגיה (סמסטריאלי) שיעור ותרגיל חובה 2 2
מבוא למוסיקה ערבית (סמסטריאלי) שיעור חובה 2 2
אוריינות אקדמית (סמסטריאלי) שיעור ותרגיל (מתוקשב) חובה 2 2
פרקטיקה ביצועית סדנא חובה לבחור אחד מתוך רשימה מוצעת 6-4 2
שנה ב' (דרג 2)      
האזנה עצמית לרפרטואר קנוני (שנתי) תרגיל מתוקשב  חובה  0 0  
נוכחות בקונצרטים ובאירועים בחוג ובמשכן לאמנויות (שנתי)  תרגיל מתוקשב  חובה  0 0  
מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית   שיעור  חובה  4 4  
פיתוח שמיעה מתקדמים (סמסטר א') או פיתוח שמיעה מזרחי (סמסטר א')*   שיעור ותרגיל  חובה  2 2  
 מחשבה במוסיקה שיעור / סמינר מחלקתי   חובה  2 2  
לבחירה שניים מבית הקורסים הבאים:*
הרמוניה מתקדמים (סמסטר א') - 2 נ"ז +ניתוח יצירות (סמסטר א') - 2 נ"ז
תורת המקאם - 4 נ"ז
מבוא לאתנומוסיקולוגיה - 4 נ"ז 
 שיעור / שיעור ותרגיל  חובה לבחור שניים מתוך הרשימה המוצעת  8  8   18
 פרקטיקה ביצועית  סדנא  חובה לבחור סדנא אחת מתוך רשימה  6-4 2
שנה ג' (דרג 3) 
 האזנה עצמית לרפרטואר קנוני (שנתי)  תרגיל מתוקשב  חובה  0 0  
 נוכחות בקונצרטים ובאירועים בחוג ובמשכן לאמנויות (שנתי)   תרגיל מתוקשב  חובה  0 0  
נושאים בהיסטוריה של מוסיקה מערבית: לבחירה אחד מתוך הרשימה הבאה:**
נושאים בהיסטוריה של ימי-הביניים והרנסנס המוקדם - 4 נ"ז
נושאים במוסיקה של הרנסנס המאוחר והבארוק - 4 נ"ז
נושאים במוסיקה של המאה העשרים - 4 נ"ז
 שיעור  חובה לבחור קורס אחד מתוך הרשימה  4 4  
 מוסיקה אמנותית בישראל (סמסטריאלי) שיעור חובה  2 2  
 סמינריון (אחד, לבחירה מן ההיצע) סמינריון חובה  4 4  
קורסי בחירה - לשנים ב' ו-ג'
קורסי בחירה מתוך היצע החוג      בחירה 6 12

 
קורסי בחירה מתוך מבחר קורסי ביה"ס לאמנויות     בחירה 4
 קורסי בחירה במסגרת "דרך הרוח"     בחירה  2
סה"כ נ"ז לתואר         60
.
הערות: 
*   מעבר לשני שיעורים אלה שהם בבחינת חובה, ניתן ללמוד את השיעורים האחרים כשיעורי בחירה.
** מעבר לשני שיעורי "נושאים בהיסטוריה של מוסיקה מערבית" אלה, שהם בבחינת חובה, ניתן ללמוד את יתרת שיעורים אלה כשיעורי בחירה.

תכניות לימודים עד לשנת תשע"ז: 
תכנית הלימודים במסלול דו חוגי "הרגיל" תשע"ז (2016/17)
תכנית הלימודים במסלול דו חוגי "המורחב" תשע"ז (2016/17)
תכנית הלימודים במסלול דו חוגי "קומפוזיציה" תשע"ז (2016/17)

מבזקים