top

עמיתי הוראה

גב' מאירה אשר עמיתת הוראה פנימי -
ד"ר ענבל גוטר-אלכסנדרון עמיתת הוראה 04-8288803 פנימי - 8803
ד"ר תומר הישג עמית הוראה 04- פנימי -
ד"ר דורית ברחנא-לורנד עמיתת הוראה
ד"ר עירית יונגרמן עמיתת הוראה
ד"ר דן כהן עמית הוראה
ד"ר מעין צדקה עמיתת הוראה
ד"ר נילי בלקינד עמיתת הוראה
מר תומר ברוך עמית הוראה
מר יאיר השחר עמית הוראה

מבזקים